Záruka a reklamacia - COPYcentrum Senica

COPYcentrum SENICA
VY VIETE ČO POTREBUJETE, MY VIEME AKO TO SPRAVIŤ
Prejsť na obsah

 
Reklamačný poriadok
(zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a  ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. Nároky z vád je potrebné uplatniť v záručnej dobe, inak zaniknú.


Ak je kupujúcim podnikateľ alebo subjekt verejného práva, záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka (§422 a nasledujúce Vady tovaru). Záručná doba je obvykle 6 mesiacov odo dňa predaja, ak nie je stanovené inak. V prípade použítej techniky ( napr. kopírovacie stroje a tlačiarne) je záručná doba 3 mesiace odo dňa predaja.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, záručná doba a zodpovednosť za vady tovaru sa riadi Občianskym zákonníkom (§619 a nasl.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa. Záručná doba je 24 mesiacov. V prípade použitého tovaru je záručná doba 12 mesiacov.

Ak je doba trvanlivosti alebo doba použiteľnosti dodaného tovaru uvedená na obale, predávajúci zodpovedá za vady tovaru do tohto dátumu. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim.

Záruka sa nevzťahuje:
 
 • na tovar, ktorý nemožno z dôvodu odstránenia, zničenia alebo odcudzenia identifikačných znakov stotožniť s predaným tovarom
 • na prirodzené opotrebovanie tovaru, alebo dielov s udanou životnosťou používaných v súlade s ich technickým určením, ak táto životnosť bola dosiahnutá – napr. tlačové hlavy, atramentové a tonerové náplne, fotovalce, plastové ozubenia a gumené podávacie diely a iné periodicky menené diely, prevádzkové náplne a pod.
 • na vady, ktoré vznikli neodborným zásahom a zmenami na tovare urobenými kupujúcim alebo treťou osobou
 • na vady, ktoré vznikli nesprávnou obsluhou, alebo prevádzkou v rozpore s návodom na obsluhu a zaškolením pri inštalácii tovaru
 • na vady, ktoré vznikli používaním iného ako originálneho alebo výrobcom schváleného spotrebného materiálu
 • na vady, ktoré vznikli ohňom, bleskom, atmosférickou alebo statickou elektrinou, vodou, vytopením, pádom, mechanickým poškodením vonkajším vplyvom, kolísaním napätia v elektrickej sieti a inými neodvratnými udalosťami
 • v prípade telekomunikačného zariadenia, na vady, ktoré vznikli poruchou linky, na ktorú je zariadenie napojené
 • na softvér, vrátane predinštalovaného softvéru. V prípade kúpy softvéru, vrátane predinštalovaného softvéru, sa záruka vzťahuje výhradne na čitateľnosť médií, na ktorých je softvér dodávaný. Odstránením ochranných prvkov (fólia, pečať, otvorenie obálky) alebo použitím prístupového hesla a pod. sa kupujúci stáva oprávneným užívateľom softvérového produktu, akceptuje licenčné podmienky zhotoviteľa softvéru a vstupuje do priameho právneho vzťahu so zhotoviteľom softvéru
 • na vady, ktoré vznikli vírusom zavedeným kupujúcim,  použitím nelegálneho alebo neautorizovaného softvéru
 • na priame alebo nepriame škody spôsobené stratou dát, ich zničením alebo ich nedostupnosťou
 • na vady, o ktorých bol kupujúci predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. Týka sa to najmä tovaru, na ktorý bola poskytnutá zľava
 • na vyrobené diela z grafických návrhov z dôvodu gramatických, alebo iných chýb, ak bol návrh odsúhlasený kupujúcim
  Odsúhlasenie = vaša vizuálna + pravopisná kontrola. Poriadne si návrh skontrolujte, odsúhlasením preberáte zodpovednosť, že je všetko v poriadku. Reklamácie na odsúhlasenú grafiku vyrobeného diela neberieme a požadujeme platbu v plnej cene.
 
Pri reklamácii tovaru je potrebné predložiť:
 
 • kompletný reklamovaný tovar, popis vady, pripadne vzorky
 • doklad o kúpe tovaru, bloček / faktúra, prípadne aj záručný list ak bol súčasťou tovaru
 • obal v ktorom bol tovar predaný, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave do servisného strediska
 
Kupujúci uplatňuje zodpovednosť za vady tovaru na predajni u predávajúceho alebo u servisného partnera uvedeného v záručnom liste, alebo v záručných podmienkach výrobcu. V odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o tovar dodaný s inštaláciou u kupujúceho, posúdi predávajúci reklamáciu u kupujúceho.
 
Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní, vystaví kupujúcemu doklad o reklamácii. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
 
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
 
 • odovzdaním opraveného tovaru
 • výmenou tovaru
 • vrátením kúpnej ceny tovaru
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

Predpísaná a odporúčaná prevádzková údržba nie je súčasťou bezplatného záručného servisu.
 
Náklady na bezpečnú prepravu tovaru do a z pobočky predávajúceho, alebo náklady spojené s výjazdom technika na miesto prevádzky tovaru znáša kupujúci.

Návrat na obsah